Osnovne značilnosti judovske dobrodelnosti v antiki.

Osnovne značilnosti judovske dobrodelnosti v antiki.

(Predstavitev po študijah F. M. Loewenberga in G. E. Gardnerja)

Izvleček.

Dobrodelnost je kompleksen pojem. Dejanje dobrodelnosti nikoli ni samo odziv na revščino ampak je obenem tudi pokaže na naravo kulture, civilizacije, miselnega sistema ali religije znotraj katere se dogaja ali jo ime za motivacijo.

Revščina, dojemanje revščine, vprašanje pravičnosti, ustroj družbe, vloga religije, vloga mešanja kultur, različno – mestno ali agrarno okolje, vidnost revščine in religiozni elementi, posebej odnos do svete zgodovine dajejo raziskavam posebno mesto. Dobrodelnost ima določen razvoj skozi obdobja, razodeva pa tudi, kako je judovska dobrodelnost vplivala na kasnejše, posebej krščanske pristope. F. M. Lowenberg in G. E. Gardner se vprašanja lotita vsak s svojega zornega kota.

Ključne besede: Dobrodelnost, biblija, Talmud, revščina, pravičnost, recipročnost, urbanizacija, judovstvo, postava, Bog.

Abstract:

Charity is a complex concept. What someone does as charitable work is never just a response to the need of poor people, it also describes what kind of culture, civilization, system of thought or religion, as a motivation or base of charity, we are dealing with.

Poverty, conceptualization of poverty, the question of righteousness, construction of concrete society, role of religion, meeting of different cultures, distinct urban or agrarian setting, the visibility of poverty and influence of religious elements, especially relationship toward history of religion; they make distinct nature of these researches. Charity has its own development through time and this also shows us how judaic charity influenced other approaches to the problem of poverty, in our case christian approach. F. M. Loewenberg and G. E. Gardner are dealing with this problem from their own point of view.

Keywords: Charity, bible, Talmud, poverty, righteousness, reciprocity, urbanisation, judaism, law, God.

1. Uvod.

Zdi se, da je dobrodelnost enostaven proces. Gmotne dobrine se pretakajo od tistih, ki jih imajo, k tistim, ki jih nimajo. Toda, ko se v proces poglobimo, vidimo, da je vse prej kot enostaven. Elementi, kot so socialne in kulturne dobrine, socialni kapital, duhovne dobrine, človekovo dostojanstvo, dobro ime, končne institucionalne oblike, ki jih dobrodelnost dobi, različni pogledi na to, kaj človek sploh potrebuje; kaj je absolutna in relativna revščina, pokažejo na potrebnost temeljitega raziskovanja, da bi lahko z znanstveno metodo opisali in razumeli, kaj dobrodelnost sploh je, v našem primeru predvsem, kaj je bila v času prvih stoletij po Kristusu na področju rimske Palestine.

Ker je tema sorazmerno nova, sem se odločil, da za njeno predstavitev uporabim dve celoviti študiji, ki sta med seboj različni, a se med seboj dopolnjujeta. Obširni študiji bom lahko povzel v njunih skupnih točkah in razhajanjih, ne pa tudi v vseh podrobnostih. Prva, študija prof. Franka Maeirja Loewenberga je nastala leta 2001 in nosi naslov: From Charity to social Justice. Profesor Loewenberg je zaslužni profesor na izraelski univerzi Bar Ilan na fakulteti za Socialno delo. Bil je raziskovalec Etike socialnega dela, zgodovine socialnega dela; razvoja socilanih intitucij v državi Izrael in raziskovalec Srednjeveške judovske zgodovine.

Avtor druge študije z naslovom The origins of Organized charity in Rabbinic judaism je prof. Gregg E. Gardner. Je profesor na Univerzi Britanske Kolumbije na oddelku za klasične, bližnjevzhodne in religijske študije. Ukvarja se z več področji judovske zgodovine, literature in dobrodelnosti.

Sprva sem želel vključiti še druge študije, a me je prevelik razkorak v metodologiji od tega odvrnil. O tem pišeta tudi sama avtorja.

Dobra in celovito študijo sta napisala Rivka in Moshe Ulmer leta 2014. Izhajata iz teološkega problema, in se tesno naslanjata na rabinske vire. Opisujeta proces samega dogodka dajanja oz. aktivne izvršitve “tzadekah”.

B. Z. Perlmutter in H. Rosenfeld sta avtorja več raziskav o revščini in dobrodelnosti. Članek The Attitude to Poverty and the Poor in Early Rabbinic Sources (70-250 CE), “The poor as a stratum in Jewish society in Roman Palestine 7-250 CE: an analisis”, ter “Foundations of Charitable Organizations in Judea at the end of the Second Temple Period According to Tannaitic Sources [Hebrejsko], drugače, razumeta podatke, ki jih zajemata iz rabinskih virov. Precej drugačen spekter ima tudi J. Jeremias: Jerusalem in the time of Jesus, ki je sicer klasično delo. Nekej metodoloških razlik je tudi med Gardnerjevo in Loewenbergovo študijo a se ti dve deli v marsičem dopolnjujeta.

2. Revščina, dobrodelnost in država

Judovska dobrodelnost ni zelo raziskana tema. Za to obstaja več vzrokov. Tisti, ki so študirali zgodovinske temelje gmotnega stanja, so svoje raziskovanje usmerili na delovanje vlad. Raziskovalci, ki so sledili temu izhodišču, so neizogibno spregledali človekoljubna in dobrodelna dejanja, ki niso bila izvršena v okviru vlad. (Loewenberg 2001, 12) Verjetno je ravno način, kako obravnavamo družbene probleme tisti, ki je izrazito drugačen v vsaki dobi. Posebno pa religije prispevajo k tej novosti dojemanja posameznih problemov stvarnosti. ‘Da bi popolnoma razumeli odnos do revežev in revnih, je potrebno raziskati definicije revščine in misli o revnih, ki so jih premišljevali verski misleci.’ (Mollat 1986). Metodologija, ki jo je Mollat razvil za proučevanje revščine v srednjem veku, so relevantne za proučevanje revščine v drugih zgodovinskih obdobjih. (Loewenberg 2001, 26). Loewenberg na tem mestu komentira Mollatovo metodo, ki poudarja, da je potrebno za preučevanje določenega problema vzeti spekter, ki najširše povzema družbene in religiozne pojave. Tako je religija v srednjem veku ter tudi v antiki igrala pomembno družbeno vlogo in je bila s tem tudi izvir najrazličnejših dejavnosti v družbi. Pogled na družbo zgolj kot legalno tvorbo se izkaže preozek za naše raziskovanje. V resnici se nam v tem pokaže tudi razlaga, zakaj je bila judovska dobrodelnost deležna tako malo pozornosti. V resnici gre za kompleksno družbeno in religiozno dogajanje, k čemu je potrebno pristopiti s pravo metodo. Judovska dobrodelnost namreč ne obstaja samo znotraj religije in tudi ne samo znotraj civilne sfere.

Karakteristika sodobne socialne države je, da enači družbo in državo in ima interese države za identične interesom družbe. Ta pristop je lahko zavajajoč, ko preučujemo antične družbe, ker so v antiki družbene enote, ki jih lahko identificiramo kot družbe ali skupnosti, obstajale dolgo pred obstojem neke učinkovite vlade. (Loewenberg 2001, 13). Gardner in Loewenberg jasno pokažeta, da je bilo med Judi veliko celovitih rešitev, s katerimi so judje v biblijskih časih, kasneje pa rabini, naslavljali problem revščine in jih imamo lahko za celoviti odgovor na revščino. Domneva, da je gmotni položaj predvsem odgovornost vlade, je vzrok, zakaj mnogo raziskovalcev raziskovanje zgodovine filantropije začenja z enačenjem elizabetinskih zakonov za reveže in s tem spregleda prejšnje napore. (Loewenberg 2001, 15). Do neke mere pa je raziskovanje judovske dobrodelnosti preprečila tudi obsežna dobrodelna dejavnost krščanstva, ki se je pojavilo v prvem stoletju. Krščanska dobrodelnost je pokazala izjemno izvirnost, a vsekakor ni nastala iz nič. (Seccombe 1978, 140) Na tem mestu naj omenim pomembno vprašanje. Od kod so sploh črpali kristjani svoje vzorce za dobrodelnost? Mnenje, da iz grško-rimske dobrodelnosti se ob primerjalnem študiju judovske dobrodelnosti vsaj na prvi pogled izkaže na napačno. Če v rimskem svetu opažamo nekatere oblike dobrodelnosti pa ta vendarle na sistematični ravni ne obstaja, skrb za reveže je bila v prvi vrsti v obliki beračenja. (Gardner 2015, 11)

Raziskovalci so brez pomislekov sprejeli in do danes nezadostno raziskovali zlasti lastnosti organizirane dobrodelnosti in mehanizme, ki stojijo za tem…  Želim poudariti, da je bila organizirana dobrodelnost uporabljena tudi, da bi z njo utrdili ekonomsko, politično in religiozno moč, na primer voditelji cerkve od 4. stoletja dalje. (Gardner 2015, 8).

Kakor sem omenil že zgoraj, so se raziskave pogosto osredotočale na zakonito delovanje države, manj pa se je raziskovanje osredotočalo na druge oblike organizirane dobrodelnosti. Antična vlada se je močno razlikovala od današnjih vlad. Danes ‘socialne pravice’ skoraj vedno pomenijo pravico revežev do določenih ugodnosti, ki so jim podeljene od ene izmed oblik oblasti. Te socialne pravice so brez pomena, če vlada nima (ali ni sposobna priskrbeti) sredstev, ki so potrebna za takšno delitev. Toda v svetopisemskih časih pravice revežev niso bile utemeljene na vladnih virih. Na začetku ni bilo vlade (v sodobnem pomenu besede), kasneje pa, ko so v Judeji začele nastajati primitivne oblike vlad, so bile šibke in brez sredstev. Nihče ni pričakoval, da bi te protovlade delile socialne dobrine za reveže. Namesto tega je zakon določal, da imajo reveži v antični Judeji pravico iskati pomoč pri svojih sosedih. (Loewenberg 2001, 116). Nikjer skrb za reveže ni navedena med dolžnostmi kralja (prim. Skralovnik, Matjaž 2017, 23). Nekaj malega je v smislu socialne politike vlada vendarle izvajala: lahko je na primer najela delavce za nekatere velike gradbene projekte. […] Prvotni razlog za takšna in podobna javna dela pa je bila želja preprečiti javni nemir. (Loewenberg 2001, 131)

V bibličnih časih si vlada v nobenem smislu ni zadala odgovornosti za dobrobit revežev. Mnogi trdijo, da pred kraljem Savlom v Judeji ni bilo učinkovite vlade. (Loewenberg 2001, 159). To nam že določa raziskovalni spekter, ki je v marsičem zelo različen današnjemu. Celovito oskrbo za človeka, najsi bo reven ali bogat, pripisujemo samo oblasti. Samo ona ima pravico to nalogo tudi izvrševati. Danes navadno družba prevzame odgovornost za podporo revežev. Najpogosteje vlada izvaja to odgovornost na lokalni ali nacionalni ravni. (Loewenberg 2001, 159).

Raziskovanje mora tako biti sposobno iskati oblike, ki obstajajo uzakonjene v različnih oblikah vlade ter druge oblike dobrodelnosti znotraj religije, ki vendarle vplivajo na celotno družbo.

3. Vzroki in pomen revščine

Vzroki revščine izhajajo iz načina življenja nekega človeka ali skupnosti, predvsem iz možnosti črpanja virov za svoje preživetje. Rast prebivalstva in eko-tehnološki razvoj je med največjimi razlogi za revščino, a da ni dovolj, da bi gledali zgolj na časovni red stvari, da bi lahko razložili kompleksne vzroke revščine. (prim. Loewenberg 2001, 26). Vprašanje revščine je gotovo kompleksno. Kakor bomo videli, je bila revščina v antičnem svetu definirana z psihološkimi in biološkimi kriteriji, pa tudi z družbenimi normami. (Gardner 2015, 43).

Pri navajanju vzrokov za revščino (in tudi sicer v pristopu na splošno) se avtorja, ki ju obravnavamo, do določene mere razlikujeta, saj ubereta drugačen pristop. Gardner posebej poudari, da se želi pri tem vprašanju nasloniti na zunajrabinske vire. O tej metodološki točki bomo govorili še kasneje. Gardner poskuša zarisati konture v rimski Palestini s tem, da se osredotoča na zunajrabinske vire vključno z arheologijo, napise, papiruse, kovance, zapise grških in latinskih avtorjev in raziskovalcev, ki temeljijo na teh virih. (prim. Gardner 2015, 42)

Loewenberg opise vzrokov za revščino išče pri judovskih avtorjih. Ko so judovski avtorji premišljevali vzroke za revščino, so pogosto naštevali več vzrokov, ne da bi jih preveč skrbelo, ali bi si bili ti vzroki med seboj nasprotni. Nobena razlaga razloga, kaj je povzročilo revščino, ni prevladala ali postala odločilna ali “uradna” razlaga. Poskus, da bi sistematizirali judovske trditve glede vzrokov revščine, bi zato lahko bil prazen, saj bi s tem hoteli vnesti urejenost, ki je tuja judovski kulturi časa, ki ga raziskujem. (Loewenberg 2001, 26). Kljub vsemu pa Loewenberg sistematizira nekaj razlogov. Fatalizem – v antiki je mnogo ljudi menilo, da je revščina neizogibna in ji je nemogoče ubežati; izkoriščanje – socialne razmere so se tako zelo spremenile, da se je pojavila revščina. Nekateri ljudje so spoznali, da sta človeški pohlep in izkoriščanje med glavnimi vzroki revščine, na kar so opozarjali predvsem preroki (Amos, Mihej, pa tudi Sirah); lenoba – da reveži sami nosijo krivdo za revščino, je bilo prvič omenjeno v modrostni literaturi, v zadnjih knjigah Svetega pisma. Ti avtorji so verjeli, da so ljudje postali revni, ker so bili leni; greh – prav tako v modrostnih knjigah najdemo razlago, da je Božja kazen za greh razlog, zakaj so nekateri revni. (prim. Loewenberg 2001, 26-30). Nobenega od teh štirih razlogov ne moremo prepoznati kot “judovsko” razlago za revščino. Vse te razlage se pojavijo v Svetem pismu. Nekatere razlage so bile pomembnejše v določenem zgodovinskem obdobju kot druge. Najpogosteje je združenih več pogojnih dejavnikov. Najpogosteje so se rabini strinjali, da noben vzročni dejavnik ne more razložiti vzroka revščine. (Loewenberg 2001, 30).

Nekoliko drugače se loti problema Gardner. Že omenjeno vzroke revščine išče predvsem pri zunajrabinskih virih. Kmetijstvo je bilo motor ekonomije; uspehi kmetijstva so bili vir bogastva, njegovi neuspehi pa so bili glavni vzroki revščine. Palestina ni bila obdarjena z optimalnimi okoljskimi pogoji, ki so vsake toliko časa omejili ekonomski izkupiček – kar se je izrazilo v skromnih uspehih in hudih neuspehih. (Gardner 2015, 44). Letine žitaric, razmerje med posajenim in požetim so najboljši pokazatelj uspešnosti celotne ekonomije. ‘Rabinski viri omenjajo pridelek pšenice v višini 1:45, kar je astronomska številka, ki se je ponovila šele v sodobnih časih, zato je v to mogoče močno dvomiti. Za razliko od tega pa nam papirusi, primerjalni dokazi od drugod po rimskem cesarstvu in študije o predindustrijskem Sredozemlju ponujajo bolj zanesljive vire za pridelek v rimski Palestini’ (Hammel 1990, 130-32). Te viri pokažejo, da je bil pridelek pšenice v rimski Palestini približno 1:5, torej primerljiv pridelkom v drugih delih Sredozemlja. Ker so morali pridelovalci ponovno vložiti v setev eno petino pridelka za semena, drugo petino pa so morali oddeliti za davke, ga je zelo malo ostalo za uživanje. (Gardner 2015, 45). Prav tako pa je na nizek pridelek vplivalo tudi naravno okolje in nemirni položaj rimske Palestine. Nizka produktivnost naj bi povzročila, da so bili posamezniki posebej ranljivi za motnje v pridelovanju, ki so jih povzročili okoljski in družbenopolitični dejavniki. Take občasne krize ali konjunkture so povzročile začasno ali “pogojno” revščino, revne posemeznike, ki niso bili revni že v izhodišču. (Gardner 2015, 45) Pšenica in moka sta na več področjih življenja Juda ključni pokazatelj načina življenja oz. ravni obilja. Vrsta kruha, ki ga nekdo jé, je jasni pokazatelj socialnega statusa, moka pa se kot dar najrevnejših slojev ljudstva uporablja tudi v darovanju v templju. Obdelovanje zemlje, ki zahteva veliko časa, je bilo prekinjeno zaradi zanemarjanja, v letih političnih pretresov in zaradi kratkoročnih potreb vojskovodij, ki so želeli poiskati takojšnjo preskrbo živeža za svojo vojsko. (Gardner 2015, 46). Vrh to dogajanje doseže v krizi tretjega stoletja med leti 235 in 248. V tistem času je postala revščina vsesplošna.

Močan vzrok za revščino je bilo zastavljanje zemlje. V splošnem lahko rečemo, da so bili revni večinoma kmetje, ki so delali na zemlji v lasti drugih, preko najema, delitve pridelka in drugih oblik odvisnosti. ‘Kot je že bilo omenjeno, je kombinacija nizkega pridelka, davkov in najemov mnogim kmetom zelo otežila preživetje in so bili velikokrat v dolgovih na robu preživetja.’ (prim. Hammel 1990, 154-63) (Gardner 2015, 46). Judje so iz nomadov postali poljedelci. Za časa kralja Savla in Davida je primitivne metode obdelovanja zamenjalo oranje z voli. Kovinski kmetijski dodatki so prvič omenjeni v 1 Sam 13,20-21 in 2 Sam 24,22. Nakup teh “naprednih” kmetijskih delov je zahteval mnogo večje finančne vire, kot jih je premogla večina kmetov. Mnogi so uspeli kupiti te nove dodatke tako, da so si sposodili denar in zanj zastavili bodoče pridelke. Toda ko je bila letina slaba, je bilo mnogo kmetov nezmožnih poplačati dolg. Kmalu so morali prodati nekaj ali vsa svoja polja, da so pokrili svoje dolgove. (Loewenberg 2001, 56).

Ravno tako so zanimivi semiotični znaki revščine. Sami znaki revščine so namreč reveže tudi na zunaj zaznamovali – gre za socialno revščino. 

Poleg zakupa je tu še hrana. Semiotična vrednost kruha je bila nekako razširjena po vsem Sredozemlju. Atenej, egipčanski pisec iz II. stoletja po Kr., našteje 72 vrst kruha. Antropolog Jack Goody ugotavlja, da je vsaka vrsta kruha zaznamovala določeno pozicijo na družbeni lestvici. (Gardner 2015, 50). Bogati so jedli kruh iz najboljše, bele moke, revni pa ječmenov kruh. (Gardner 2015, 49). Prav tako sta določala socialni status obleka in bivališče. Obleka po svoji zunanjosti, bivališče pa tudi po svoji funkcionalnosti. Največja težava bivališč revnih pa ni bilo udobje. Stanovanjska enota je bila sestavljena iz ene ali dveh sob, ki sta merili 15 ali 20 m2, kar je bil dom ene družine. Več družin si je delilo skupno dvorišče. Prehodi med temi “stanovanji” pa so bile prepustni: zasebnosti si revni niso mogli privoščiti. (Gardner 2015, 54). Ta dejstva so bedno stanje revnih še okrepila.

Revščina ima torej dva obraza. Prva je biološka revščina, ki je nesposobnost posameznikov, da bi dosegli minimalno stopnjo prehranjenosti. Druga vrsta revščine je “semiotična” revščina, ki pomeni nezmožnost v doseganju stopenj, določenih z družbenimi merili. (prim. Gardner 2015, 56). 

4. Dojemanje revščine in dobrodelnosti pri Judih.

O tem, kako judovstvo razume revščino, lahko veliko izvemo že iz hebrejskih bibličnih izrazov. V hebrejski Bibliji najdemo kar sedem izrazov za revščino, ki v različnih pomenih in zgodovinskih kontekstih. Midraš iz poznega četrtega stoletja navaja, da Biblija uporablja sedem različnih izrazov za reveže; neka druga zbirka Midrašev iz 13. stoletja pa našteje osem različnih izrazov za revne (Tanhuma Behar 3; Yalkut Shimoni, Behar 685). Najpogosteje uporabljena izraza za revne v Bibliji sta ani in evyon. […] Kategoriziranje revnih v času Biblije in Talmuda na osnovi izrazov, ki so uporabljeni v besedilu, se ne zdi mogoče. Morda so nakazane nekatere razlike, a ne moremo domnevati, da imajo vsi avtorji v mislih iste razlike. (Loewenberg 2001, 24-25). Bogati so bili na splošno vplivni ljudje in veliko preroških besedil obsodi oboje (z isto obsodbo). Toda reveži ob njih niso setavljali kakšnega ločenega družbenega razreda: bili so posamezniki – in ravno zato so bili izolirani – brez obrambe. (De Vaux 2022, 85).

Revščina oz. reveži pa nimajo samo primarnega, neposrednega pomena. Včasih so reveže visoko cenili, ker so nanje gledali kot na svete ali izbrane od Boga. V drugih časih ali v drugih kulturah pa so se revežev izogibali kot gobavcev in so se od njih čutili ogroženi, kakor da bi bili mrtvi. Toda način, kako družba razumeva reveže, je redko statičen. Način ukvarjanja z reveži, ki se je zdel primeren eni generaciji, je lahko nekaj let ali desetletij kasneje zavržen. Pristop k revežem v bibličnih časih se je razlikoval od tistega, ki je prevladoval v dobi Mišne. Pristopi k revščini, ki jih predlagajo palestinski judovski modri, ne ustrezajo vedno tistim tistim, ki jih poučujejo njihovi kolegi na akademijah v Babilonu. (Loewenberg 2001, 19) 

Prav tako so nekateri rabini videli v revščini globlji pomen. Ni potrebno, da bi bila nenadna revščina rezultat mnogih motenj ali globalnega dogajanja. Mogoče je, da je padec v revščino povzročilo posameznikovo dejanje ali nesreča, kot je bolezen, potratno zapravljanje in slabo odločanje. Rabini so razumeli nenaden padec v revščino kot naročen od Boga. […] Za tanaite pa je bila pogojna revščina samo oblika odnosa nekoga do postave. (Gardner 2015, 141-142) Ločili so tudi dve vrsti revščine: materialno in socialno revščino. Socialni vidik revščine je zelo pomemben. Vidi se tako pri vzrokih kot rešitvah za revščino. (prim. Gardner 2015, 2, 3, 56, 87). Duhovni značaj revščine se bo razvil v drugem delu Izaija in v psalmih po izgnanstvu, toda izrazi za uboštvo tedaj izgubijo svojo družbeno umeščenost. Vendar niti pred izgnanstvom niti po njem siromaki niso bili posebna verska skupina ali družbeni razred. (De Vaux 2022, 85). 

5. Vidnost revščine

Vidnost revščine je pomembna tema pri sami obravnavi pojava revščine v judovstvu, ter pri obravnavi same misli judovske dobrodelnosti. Včasih je bila revščina tako obširna, da je zajemala ves narod. To se je na primer zgodilo ob babilonskem suženjstvu, ob porušenju 2. templja in v krizi 3. stoletja. V teh primerih je bila revščina vsesplošna.

Toda vidnost revščine nam v tem kontekstu pomeni še nekaj drugega. Revščina je namreč povezana s sramoto, kar je veljalo predvsem za tiste, ki so se rodili bogati. Rabini so razumeli, da je pogojna revščina[1] posebno močno povezana s sramoto. Če je bila razsežnost človekovega ekonomskega padca neposredno proporcionalna s sramoto, potem so revni, ki so se rodili bogati in utrpeli največji padec, tudi trpeli največjo ostrino sramu. (Gardner 2015, 152). Zato je moralo biti darovanje (način zbiranja in razdeljevanja) tako, da je ohranilo dostojanstvo reveža. Rabini so razumeli, da lahko dostojanstvo in čast teh posameznikov ohranijo samo, če miloščino dajejo “na skrivnem,” kjer se celo darovalec in prejemnik ne srečata – to pomeni, anonimno dajanje. (Gardner 2015, 152-153). Ohranjanje dostojanstva revežev so vzeli tako resno, da so celo trdili, da dar lahko rani reveža. Kdor ni mogel sprejeti daru zaradi zadržka sramote, so mu dar spremenili v posojilo, da bi dar sprejel in bi kljub temu ohranili svoje dostojanstvo. Rabbi Shimon pravi, naj nadzorniku dobrodelnosti revni poda obljubo ali varščino kot zavarovanje posojila. Potem je bolj verjetno, da bo revež sprejel sredstva. Varščina je ključ do razumevanja, zakaj bo revež sprejel miloščino, saj ga postavlja na isti nivo z nadzornikom dobrodelnosti. Posojila, ki so zavarovana z zaobljubo, vzpostavljajo in ohranjajo enakost med strankama. (Gardner 2015, 168). Enakost lahko odslikava zavezo med človekom in Bogom, celo v svojem nasprotju: neenakosti. Zaveza je ideja, ki je skupna tako Judovskim kot krščanskim religioznim izročilom. V knjigi preroka Daniela (11,28-30) ima »sveta zaveza« enak pomen kot vera Izraela. Ljudje za skupno oblikujejo zveze, da bi vzpostavili sporazume med dvema enakovrednima skupinama ali posameznikoma. Na ta način ustvarjajo mirovne zveze, prijateljstva, bratske zveze, se poročajo in podobno. V svetopisemski praksi pa obstajajo sporazumi med dvema neenakima strankama, kjer ena nadrejena ponudi zaščitodrugi podrejeni strani pod svojimi lastnimi pogoji, kakor je o tem zapisano v Joz 9,11-15; 1 Sam 11,1; 2 Sam 3,12. Tak odnos med »gospodarjem« in »službanikom« je značilen za odnos med Bogom in Jahvejem in človekom. (Časni 2021, 64-65)

6. Skrb za reveže kot preprečitev beračenja.

Vidnost revščine pa dobi posebne razsežnosti z beračenjem, posebno v urbanem okolju (Prim. Gardner 2015, 33). Gardner ugotavlja, da zgodnja rabinska ali tanaitska besedila predpisujejo sistem institucionaliziranega darovanja, ki predstavlja alternativo darovanju beračem. Zgodnji rabini ali tanaiti so poskušali končati beračenje, da bi prenovili močno problematičen način, kako ljudje darujejo miloščino. (Gardner 2015, 2). Kakor je Grško-Rimska urbana kultura igrala pomembno vlogo v oblikovanju rabinskih razprav v oblikovanju stikov s pogani in idolatrijo, pa menim, da je prav tako urbano življenje oblikovalo rabinske poglede na reveže in dobrodelnost. Življenje v gosto poseljenih četrtih je sramoto revščine neposredno postavilo pred oči in problem revščine je za tanaite, ki so po večini živeli v urbanih okoljih postal še bolj urgenten. (Gardner 2015, 154).

Sirah je v 2. stoletju pred Kr. zapisal ‘Sin, nikar ne živi od prosjačenja, bolje je umreti kakor prosjačiti. (Sir 40,28)’ (Gardner 2015, 5) Medtem, ko vidnost v javnosti beraču poveča možnosti, da bi dobil miloščino, pa to še poveča vidnost revščine. (Gardner 2015, 6). Dobrodelnost je idealna rešitev za revne, ki živijo v mestih. Zbiranje miloščine od posameznikov je najbolj učinkovito v področjih, kjer je velika gostota ljudi, saj se revni lahko postavijo na mesta, kjer je pretok ljudi velik (kot so to trgi, in templji), saj to poveča njihove možnosti, da bi prejeli miloščino. Še več, dobrodelne ustanove (posebej quppa) so oblikovane glede na Grško-rimsko civilno kulturo, zato stojijo ob drugih ustanovah v mestnem okolju. (Gardner 2015, 32).

Tosefta določa bralcu, da če berač pride k njegovim vratom, mu ni dolžan ničesar dati. Po drugi strani pa Pe’ah 2,18 naroča, da naj dajo beraču nekaj malega, da bi tako izpolnili dajatve revežem. (Prim. Gardner 2015,7)

Podobno Loewenberg, ki izpostavi vprašanje dajanja tistim beračem, ki so že prejemali iz skupnih fondov. Nekateri gospodarji so zavračali dajanje beračem, glede na to, da so ti že prejeli pomoč iz skupnih fondov, a so isti modri naglasili, da morajo ti reveži prejeti nekaj majhnega, ko so prosili za neposredno pomoč. Nekoč je rabin Papa zavrnil pomoč revnemu, ki je že prej prejel dar v obliki hrane iz tamhui [skupni fond za dnevne potrebe], a ga je eden od njegovih učencev, rabin Sama, takole prosil: “Če mu ne date ničesar, mu tudi drugi ne bodo dali, naj pustimo, da umre?” Rabin Papa je rekel, “Ali se nismo učili, da nam ni treba dajati beračem ničesar, če trkajo na naša vrata?” Rabin Sema je odgovoril: “Ni nam potrebno dati velikega daru, a mu moramo še vedno dati vsaj nekaj” (TB Baba Batra 9a). Ta navada dajanja miloščine neposredno revnim se je nadaljevala v kasnejših stoletjih in se še danes izvaja, kljub temu, da so se razširile skupnostne dobrodelne organizacije. (Loewenberg 2001, 123). 

Duhovna genialnost judovskih rabinov se izkaže v naročilu, naj nadzornik dobrodelnosti, ki zbira sredstva od vrat do vrat hodi kot revež, torej v podobi, ki so se ji hoteli izogniti. Hoditi od vrat do vrat je bilo nekaj sramotnega. Podoba človeka, ki hodi od vrat do vrat spominja na berača. V Pe’ah 4:8 je na primer rečeno, da je berač nekdo, ki “hodi od vrat do vrat.” Podobno, pa je v m. Shabbat 1,1 revež prihajal k vratom hišnega gospodarja in zbiral miloščino tako, da bil na javnem mestu (zunaj hiše), roko pa je iztegnil v njegovo privatno domovanje (znotraj) (Gardner 2015,165-166)

7. Zgodovinski okvir

Oba avtorja v grobem ločujeta med dvema obdobjema judovske dobrodelnosti. Takšna delitev je sicer med raziskovalci splošno sprejeta. Zgodnejše obdobje zajema biblične čase do porušenja drugega templja (70 po Kr.), temelji na bibličnih zakonih in je po večini dobrodelnost posameznikov. Skupnost pozna le oblike poravnave, ki ga na temelju religioznih zakonov opravi vse ljudstvo: sobotno leto, jubilej. Kasnejše obdobje pa je sad raziskovanja judovskih rabinov oz. modrih. Dobrodelnost v tem obdobju temelji večinoma na skupnosti oz. različnih oblikah fondov. Prelomno leto je leto 70, ko je bil porušen jeruzalemski tempelj, a je treba dodati, da se spremembe niso zgodila naenkrat. Mešane oblike dobrodelnosti lahko zasledujemo skozi vse prvo stoletje. Pojav ustanov skupnostne dobrodelnosti je sad sorazmerno poznega razvoja, ki se je pojavil šele v zadnjih stoletjih obdobja drugega templja ali morda celo kasneje. (Loewenberg 2001, 158). Le nekaj raziskovalcev je našlo dokaze za organizirano dobrodelnost do prvega stoletja. Te študije raziskujejo obstoj organizirane dobrodelnosti pred letom 70 po Kr. tako, da navajajo nekatere ali več primerov oz. virov. (Gardner 2015, 11) Iz tega časa je malo virov. Na tem mestu v raziskavi stopi v ospredje vprašanje o tem, na kakšen način lahko Talmud štejemo kot zgodovinski vir. (prim. Gardner 2015, 17). Vprašamo se namreč lahko ali lahko Talmudberemo kot zgodovino v današnjem pomenu besede. (prim. Neusner 2001, 200-201) Na to vprašanje Talmuda kot zgodovinske knjige in odnosa avtorjev do njega bomo odgovorili kasneje.

7.1. Revščina in dobrodelnost v bibličnem času

V bibličnem času vlada v nobenem smislu ni skrbela za reveže. Tudi v kasnejših časih, ko je že obstajalo vladno uradništvo, ki je nadzorovalo pobiranje davkov, trgovanje s tujino in vprašanje nacionalne varnosti, je skrb za reveže ostala individualna odgovornost. V nobenem primeru se “podpora revežem” ni znašla na kateremkoli seznamu kraljevih dolžnosti. (Loewenberg, 2001, 159).

Toda judovski kralji so bili dolžni opravljati misphat u’tzadekah. Dobeseden prevod tega termina je “pravnost in pravičnost” oz. “pravnost in dobrodelnost”. Klasični in sodobni razlagalci se strinjajo, da ta zapoved ne označuje “pravnost na sodišču in dobrodelnost” ampak družbena pravičnost. (Loewenberg 2001, 159)

Biblija vidi razširjeno družino kot osnovno enoto za socialno podporo. Biblija na mnogih mestih poudarja skrb za revne a nikjer ni niti najmanjšega namiga, naj bi organizirana skupnost skrbela zanje. (Loewenberg 2001, 155). Pomoč revežem je bila dolžnost vsakega posameznega kmeta preko institucije desetine in paberkovanja, a je tak sistem lahko deloval samo, dokler je bilo revežev malo. Tudi po vrnitvi iz Babilona, ko je skrb za reveže postala bolj kompleksna je taka ureditev obstala. (Loewenberg, 2001, 156).

7.2. Urbanizacija

Kot smo že omenili, je bilo v začetku kmetijstvo motor vsega ekonomskega razvoja judov pa tudi vir preživetja. Za našo raziskavo o revščini in dobrodelnosti pa je še posebej pomembna urbanizacija.

Raziskovalci se strinjajo, da je kmetijstvo postajalo vse manj pomembno. Judje so se začeli ukvarjati z obrtništvom. To je imelo posledice tudi na simbolnem in religioznem področju. Rabin Juda (3. stoletje po Kr.) je predlagal, da se priče opozori, naj ne lažejo, sicer bo nastopila suša, toda rabin Raba (4. stoletja po Kr.) pravi, da bi mestni obrtniki potrebovali drugačno vrsto opozorila, ker se jim ni bilo več potrebno bati posledic takih naravnih nesreč (TB Sanhedrin 29a). (Loewenberg 2001, 71)

Vidnost revščine v mestih pa pomeni tudi, da se zelo spremeni stik, ki ga imajo revni in bogati. Bogati, srednji sloj in reveži so živeli na dosegu roke, srečanja med revnimi in nerevnimi pa so se dogajala redno. (Gardner 2015, 61). Ni potrebno poudariti, da to na nek način lahko povsem spremeni rešitve vprašanja revščine.

C. R. Whitaker piše o antičnem Rimu, ‘ravno mestni reveži in pogoji mestnega življenja so vedno znova pritegnili pozornost pisateljev in strahove bogatih.’ (Whittaker 1993, 8). ‘Te težave so bile najbolj izrazite tudi v mestih rimske Palestine, kjer so bogati in revni živeli v veliki bližini, kakor je izpričano tudi v arheoloških ostankih domačih bivališč iz Galileje v rimski dobi.’ (Baker, 2003) To je vedno znova vplivalo na zgodnjo rabinsko literaturo. (Gardner 2015, 61).

Že po vrnitvi iz Babilona se je močno pospešila urbanizacija. Razširjanje mest se je začelo že pred babilonskim izgnanstvom 586 pr. Kr. Po vrnitvi iz Babilona se je ta proces nadaljeval še bolj intenzivno, kar pa je spremljalo povečano število revežev. K temu so še pripomogle konfliktne zahteve Judov, ki so se vrnili, po zemlji nejudovskih naseljencev, kar je naredilo ugodno okolje za socialni nemir. (Ezk 11,14-21)   

Urbanizacija je vplivala tudi na strukturo prebivalstva. V začetku je bila identifikacija z družino in rodom osnovna enota identifikacije; kasneje pa je postala pomembnejša identifikacija z družbo in mestom prebivanja. (Loewenberg 2001, 52).

S pojavom mest revščina postane še bolj vidna, skriti načini pomoči prenehajo, vedno bolj je potrebno zagotoviti pomoč od drugod. Tanaiti najdejo vir v skupnih fondih. Ko se pojavijo nove institucije skrbi za reveže v mestih z judovskim in rimskim prebivalstvom se pojavi vprašanje, ali so dolžni judje podpirati samo judovske ali vse reveže.

Zelo pomemben princip vsega sredozemskega sveta je bil recipročnost. Recipročnost je družbena forma v katerem vsako dejanje v družbi ima svoje povračilo, pa najsi bo to plačilo, menjava ali povrnitev dobrine ali dejanja. V primeru gostoljubja je na primer sprejemanje gostov v višjih slojih pomenilo, da je bilo nasprotno povabilo nekaj samoumevnega. Ta ujetost v recipročnost je utrjevala družbene razrede glede na gmotni položaj, saj revnejši bogatim niso mogli povrniti. Vsi družbeni odnosi so imeli recipročno strukturo. Sprejemanje gostov za prenočišče nam pokaže, da obstaja podobnost med gostoljubnostjo grških in judovskih sinagog. Toda grška gostoljubnost je bila strogo recipročna, judovska pa ne. (prim. Loewenberg 2001, 134) Podobno pa se je dogajalo na področju nudenja izobrazbe. Medtem, ko so v antičnih družbah izobrazbo nudili samo znotraj elit, pa so judje izobrabo nuditi vsem, tudi revnim, ki si izobrazbe niso mogli privoščiti. Tako ponujanje izobrazbe ni zahtevalo povračila, izobrazba pa se je izkazala tudi kot najboljši program proti revščini. (prim. Loewenberg 2021, 144).

Tudi Gardner vidi recipročnost kot pomemben dejavnik antične kulture. Tudi nižji sloji naj bi darovali vsaj nekaj majhnega, da bi pomagali tistim, ki so še nižje na socialni lestvici. (prim. Gardner 2015, 108). Schwartz je pokazal na zavestne napore Tore, besedil drugega templja in amoraične rabinske literature, da bi se izognili recipročni izmenjavi, ker le te ustvarjajo odvisne odnose. (Gardner 2015, 109; Schwartz 2009, 227-30)

8. Bog je lastnik vsega

Prepričanje, da bogastvo pripada Bogu, je bilo v starodavnem judovstvu široko sprejeto: “Moje je srebro in moje je zlato, govori Gospod nad vojskami.” (Ag 2,9) Posledica tega prepričanja je bila, da karkoli je človek dal revežem v resnici ni prišlo od njegovega bogastva, ampak od Božjega. (Loewenberg 2001, 45). Posebej se to izrazi pri vprašanju zemlje. Zemlja je osnovni vir preživetja. (Gardner 2015, 43) Roland de Vaux pravi navaja v svoji študiji, da v Izraelu vendarle najdemo fevdalno idejo, toda na teološki ravni. Kakor je Jahve edini kralj nad Izraelom (Sod 8,23; 1 Sam 12,12), tako je tudi vrhovni lastnik nad zemljo. Sveta dežela je »GOSPODOVA dežela« (Oz 9,3; Ps 85,2; Jer 16,18; Ezk 36,5). To je delažela ki jo je Jahve obljubil očakom (1 Mz 12,7; 13,15; 15,18; 26,4; 2 Mz 32,13; 5 Mz 1,35-36) ter tudi dejansko osvojil in dal svojemu ljudstvu (4 Mz 32,4; Joz 23,3.10; 24,11-13; Ps 44,4). Na tej pravici, ki si jo Jahve pridrži nad vsemi zemljišči, temelji sveto leto (3 Mz 25,23). V moči tega vrhovnega lastništva Postava omejuje pravice človeških uporabnikov: ubogim omogoča paberkovati klasje in grozdje (3 Mz 19,9-10; 23,22; 5 Mz 24,19-21) prim Rut 2); vsakomur, ki gre čez polje ali vinograd, omogoča, da si poteši svojo lakoto (5 Mz 23,25-26); določa letno desetino Jahveju (3 Mz 27,30-32; 5 Mz 14,22-27; 4 Mz 18,21-32) in desetino vsakega tretjega leta revežem (5 Mz 14,28-29; 26,12-15); določa, da so polja v sobotnem letu neobdelana (2 Mz 23, 10-11; 3 Mz 25,2-7). (De Vaux 2022, 162) 

Zemlja torej ni bila dana le nekaj uspešnim posestnikom za njihovo lastno korist, ampak je bila dar celotnemu ljudstvu z namenom, da bi vsem zagotovila preživetje. Tako so rabini razlagali biblično vrstico ‘kajti zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači pri meni.’ (3 Mz 25,23) Posebna oblika takšnega prepričanja je bil tudi jubilej. Ker je bila zemlja od Boga, je lastniška mreža na dolgi rok znotraj obljubljene dežele vedno ostala ista. Pravica prodaje zemlje je bila zelo omejena. Lastnik je lahko prodal svojo zemljo le v primeru ekstremne revščine a tudi, če jo je prodal, to ni bila absolutna prodaja. Njegovi sorodniki so imeli pravico (po nekaterih razlagah dolžnost), da so so to zemljo odkupili nazaj od novega lastnika (3 Mz 25,25-28). Polja, ki jih sorodniki niso mogli odkupiti, so ostala v lastništvu novega lastnika do jubileja (petdeseto leto), ko so se avtomatično vrnila lastniku. (Loewenberg, 2001, 107).

Prepričanje, da je Bog lastnik zemlje, pa je vplival na sam proces dobrodelnosti: Kmet se ni mogel odločiti, kateri del njegovega pridelka si želi določiti kot delež za paberkovanje revnih, niti mu ni bilo dovoljeno določiti prejemnika teh deležev, saj je bil vsak reven človek upravičen do tega, da je deleže pobiral s polja. Ta pasivnost[2] darovalca se je razlikovala od položaja, ki ga navadno povezujemo z dobrodelnimi darovi, ki temeljijo na aktivni motivaciji in prostovoljni izbiri darovalca. Kasneje so komentatorji predlagali, da je bil pomen te pasivnosti v poudarku, da dežela in njeni pridelki niso pripadali kmetu – darovalcu – ampak Bogu in je bil Bog tisti, ki je reveže oskrbel s temi deleži. (Loewenberg, 2001, 93-94).

9. Ṣĕdāqāh[3] in dobrodelnost

Hebrejska biblija ne pozna izraza za dobrodelnost. Prav tako tega izraza nimajo drugi klasični jeziki. Judje pa so uporabljali za dobrodelnost kar izraz pravičnost. Termin ṣĕdāqāhnajdemo v svetem pismu 150 krat, kjer pomeni “pravičnost” – ta široki koncept se nanaša na pravično življenje ali pravilno ravnanje. Nikjer v hebrejski bibliji hebrejski ṣĕdāqāh ne pomeni dobrodelnost ali karitativnost. Šele v dobi helenizma lahko najdemo dobrodelnst kot poseben izraz pravičnega ravnanja. […] Šele v zgodnji rabinski litaraturi “dobrodelnost” postane splošna definicija ṣĕdāqāh. (Gardner 2015, 27) ‘V resnici osnovni pomen termina ṣĕdāqāh v tanaitski literaturi brez dvoma najdemo definiranega v Tosefti v Pe’ah 4,19 in pomeni dajanje miloščine.’ (Przybylski 1980, 66). ‘Od 36 samostojnih primerov uporabe ṣĕdāqāh v Tosefti – kjer ṣĕdāqāh ni del navedka iz Biblije – se 31 primerov nanaša na dajanje, sprejemanje ali urejanje miloščine. V Mišni pa šestkrat uporabi besedo ṣĕdāqāh, štirkat pomenu dobrodelnosti.’ (Przybylski 1980, 66-67) (Gardner 2015, 27)

Iz tega lahko sklepamo, da je dajanje miloščine pravzaprav izpolnitev pravičnosti. Razlog za tak sklep je, ker darovalec ne daje od svojega, ampak le razporeja lastnino Boga. Še močneje so to pokaže takrat, v konceptu aktivnosti dajalca. Pri paberkovanju dajalec ni aktiven ampak samo nekaj opusti. (Gardner 2015, 31) 

Ṣĕdāqāh torej govori o tem, da je Bog temelj življenja vsakega, zato je v tem smislu zelo pomemben tudi koncept enakosti. Modri so poudarjali, da je vsaka oseba, tudi revna oseba, enakopravna vsaki drugi osebi. Njihovo vztrajanje pri popolni enakosti vseh je bilo utemeljeno na vrstici v bibliji, ki reveža imenuje tvojega brata (5 Mz 15,7). Ben Azzaipa je to načelo izvedel iz druge vrstice, Bog je “vse ustvaril po svoji podobi” 1 Mz 5,1. Po prepričanju Ben Azzai-a je bila to najpomembnejša vrstica v Tori, celo bolj pomembna kot ‘ljubi svojega bližnjega kot samega sebe’. (3 Mz 19,18, Genesis Rabba 24, sl.) (Loewenberg 2001, 36)

Rabini trdijo, da razumejo ṣĕdāqāh kot materialno podporo za tiste, ki so v pomanjkanju… (Gardner 2015, 28). Sčasoma se je tudi razširilo mnenje, da se je tudi v Svetem pismu beseda ṣĕdāqāh nanašala na dobrodelnost. Mnoga druga besedila iz tanaitskega korpusa razlagajo ṣĕdāqāh v navedkih iz hebrejske biblije kot “dobrodelnost”. Razlaga bibličnih odlomkov, ki vsebujejo ṣĕdāqāh v pomenu “dobrodelnosti” se je sčasoma še razširila, ko je postajala razširjena v babilonskem talmudu. (Gardner 2015, 28-29).

Loewenberg, ki na drugačen način bere talmudske vire vidi začetek dobrodelnosti v pobiranju mrtvih. (Prim. Loewenberg 2001, 117, 140) Trdi tudi, da je dobrodelnost del vseh velikih svetovnih religij. Brez dvoma vse velike svetovne religije zagovarjajo sočutje z ubogimi in svojim vernikom svetujejo, naj jih ljubijo kot ljubijo sebe. Toda tako stališče še ni dovolj, da bi lahko opisali naravo med religijo in filantropijo. (Loewenberg 2001, 164). Umestitev dobrodelnosti znotraj religije zahteva konkretne korake. 

10. Biblija in Talmud med idealom in zgodovinskimi dejstvi

Morda je ravno obravnava virov, predvsem Talmuda tisto, kar druži Gardnerja in Loewenberga, saj vsak s svojega zornega kota iščeta pomene, ki jih je mogoče izluščiti. Kot sem že omenil se postavlja vprašanje, v kolikšni meri lahko Sveto pismo beremo kot zgodovino in kolikšni meri zakonodajo. Posebej za Talmud se postavlja vprašanje: ali opisuje, kako so stvari bile ali kako bi morale biti. (prim. Gardner 2015, 25) Gardner se sam opira v prvi vrsti na zunajnbiblične in zunajtalmudske vire; Loewenberg pa talmud in Sveto pismo v večji meri uporablja kot vir v pomenu sodobne zgodovine.

Pomanjkanje primarnih virov za raziskavo tega obdobja v zgodovini ostaja resna težava. Tuda tisti raziskovalci, ki niso uporabljali Talmudske litarature (ker niso imeli dostopa do nje ali zaradi ideoloških predsodkov) se soočajo še z večjimi ovirami, ko poskušajo razumeti to obdobje. (Loewenberg 2021, 85). Kljub temu je Talmudsko zgodovino nemogoče jemati kot zgodovino v sodobnem pomenu besede. Obstaja široko soglasje glede sosledja dogodkov v bibličnem in postbibličnem obdobju, veliko manjše soglasje pa obstaja glede šesto let Talmudskega obdobja. To obdobje je za našo raziskavo še posebej pomembno, saj se je največ sprememb v zvezi z dobrodelnimi institucijami zgodilo v tem času. […] Osrednje vprašanje je, ali dobesedno sprejeti identiteto rabina v imenu katerega je podana izjava navedena v Talmudu. (Loewenberg 2001, 86). Vendar pa je v vsakem delu Talmuda videti, kako zelo so se rabini držali izročila.

V nasprotju s tem je Gardnerjevo stališče bolj ostro. Možno je, da rabinska gradiva natančno ne opisujejo družbene zgodovine njenega časa – še bolj pa to velja za zgodnejša obdobja. Medtem, ko tanaitska literatura gotovo gradi na starejših virih, rabinska besedila ne vsebujejo starejšega gradiva na način, da bi ga bilo mogoče verodostojno izluščiti. (Gardner 2015, 18). Raziskovalci so odkrili, da so bila rabinska izročila tako močno predelana preko njihovega prenašanja skozi zgodovino in redakcije, da ne moremo več iz njih verodostojno prepoznati socialne zgodovine. Vprašanja kronologije in geografije je mogoče razumeti tako, da se osredotočimo na posebne zbirke in jih beremo kot stopnjo redakcije. (Gardner 2015, 23). Gardner tudi trdi, da imajo rabinska besedila omejeno perspektivo, kar so bili rabini intelektualna elita, besedila pa imajo tudi ideološke namene. (prim. Gardner 2015, 24)

Več razprav na primer J. Neusner (From History to Hermeneutics: The Talmud as a Historical Source), R. Kalmin (Changing Amoraic Attitudes Toward the Authority and Statements of Rav and Shmuel: A Study of the Talmud as a Historical Source), govori o razliki metodo Talmuda in sodobnega zgodovinopisja. Posebej Neusner se analitično posveti gradnji kategorij in jih obravnava s stališča okolja in vrste literature. Kakonični dokumenti vsebujejo zgodovino idej in prinašajo poročilo o tem, kaj se je zgodilo prej in kaj potem, to poročilo temelji na dokumentarnih dokazih. Na mestu narativne zgodovine in biografije je kulturna analiza, hermenevtika, razumljena v najširšem smislu. (Neusner 2008, 201). Neusner na istem mestu tudi pravi, da o tem, kako kultura oblikuje družbeni red Talmud priskrbi popolnoma zanesljive podatke. Razvidno je, da torej obstaja neka temeljna skladnost med viri, ki nakazuje pravilno smer raziskovanja a to se ne zgodi na ravni zgodovine v sodobnem smislu.

11. Institucije

Oba avtorja opišeta institucije, ki so nastale potem, ko je dobrodelnost prešla iz posameznika na skupnost. Čeprav za prelomno leto štejemo leto 70 po Kr. pa se vendarle spremembe niso zgodile naenkrat. Kot prvo “šibko institucijo” štejemo gostoljubnost, šibka je zato, saj ni imela jasnih določil. (Gardner 2015, 107) Le ta se je velikokrat dogajala kot recipročna institucija. Zelo sorodna pa je končna oblika tamhui, ki je močna institucija, saj je jasno definirana v rabinskih besedilih. Lahko rečemo, da je bila gostoljubnost šibka institucija, medtem ko si rabini predstavljajo tamhui kot rigidno oz. močno institucijo, ki je bila podprta z čutom religiozne dolžnosti – kot stalen in zanesljiv vir osnovnih potreb. (Gardner 2015, 107). Slično temu vidim, da tamhui ponuja enake dobrine kot gostoljubnost, a to naredi na način v katerem namenoma ni recipročnosti, ko jo v določeni meri predvideva gostoljubnost. (Gardner 2015, 109).

Kot končno obliko razvoja avtorja opišeta dve instituciji: tamhui in quppa.

Tamhui je neke vrste javna kuhinja, temeljna dobrodelna institucija, ki skrbi za osnovne potrebe revežev. Je hitra pomoč, odpravlja fizično revščino in skrbi tudi za religiozne potrebe, reveži prejemajo vse potrebno za obhajanje praznikov in namestitev v čemer je tamhui podobna gostoljubnosti. Tamhui je institucija, ki ni namenjena samo rezidentom. Darovanje za tamhui je omejeno. (prim. Gardner 2015, 84-110; Loewenberg 2001, 121)

Quppa pa je obnovitveni fond. Namenjena je pogojno revnim – bogatim, ki so nenadno padli v revščino. Namen quppa je bil, da je obnovil stanje prej bogatega človeka do najmanjše podrobnosti. Darovanje v ta sklad je bilo neomejeno, quppa ni skrbela za religiozne potrebe, namenjena je bila samo rezidentom, ki so dlje časa prebivali v določenem mestu. Tudi quppa je bila temeljna institucija mesta. Rabin v mestu, ki ni imelo quppe ni smel prebivati. (prim. Loewenberg 2001, 42, 121-122; Gardner 2015, 111-138).

Ti dve instituciji sta se pojavili nekje med privih stoletjem pred Kr. in drugim stoletjem po Kr. Najverjetneje sta se skozi čas razvijali, dokler nista dosegli organizacijske oblike, ki je opisana v virih. (Loewenberg 2001, 120). 

12. Sklep: Dobrodelnost kot “lakmusov papir”.

Opisal sem glavne konture Loewenbergove in Gardnerjeve raziskave in nakazal točke v katerih se stikata. Avtorja opišeta še mnogo podrobnosti kot so oblike dajanja pomoči, organiziranost fondov, osebe, ki so opravljale dobrodelna dejanja, nadzornike dobrodelnosti in odnosi znotraj družbe, znotraj katere so judje opravljali dobrodelnost v pretežno judovskih ali pretežno poganskih mestih in z ozirom na to izbrali obliko. Vsekakor je pomembno vprašanje tudi, kako je sama dobrodelnost vplivala ali razodevala naravo neke religije ter tudi način, kako je dobrodelnost sama ustvarjala ali utrjevala skupnost v kateri je bila. Dobrodelnost se kot element neke skupnosti in religije dotika večine drugih elementov te iste skupnosti in na tem področju je raziskovanje v prihodnje še kako pomembno.

Medsebojna primerjava del, ki ju imamo pred sabo vsekakor pokaže, da je med izdajo enega ali drugega dela preteklo 14 let. To je pomembno dejstvo, saj beležimo razmah raziskovanja na tem področju. Izšle so mnoge dobre študije o judovstvu, pa tudi o judovski dobrodelnosti, družbenem ustroju, najrazličnejših odnosih med različnimi družbenimi skupinami, med judi, rimljani, grki ter drugimi narodi ter o odnosih med judi, kristjani in pogani. V tem času je izšlo več leksikonov ter bilo objavljenih več raziskav arheoloških odkritjih na področju, ki ga obravnavamo. Prav razmah raziskovanja je po mojem mnenju razlog, da se je lahko Garner najprej posvetil obširni raziskavi množice najrazličnejših odkritij, ter se osredotočil predvsem na zunajbiblične in zunajrabinske vire, kar njegovo delo odlikuje. Spoznavanje vseh oblik ter institucij nam namreč pomaga, da lahko dobimo precej jasno sliko o tem, kako zelo so judje želeli nasloviti človeško revščino in nanjo odgovoriti. Zorni kot, ki si za izhodišče raziskave ne jemlje svetih spisov ampak najprej zgodovino, ki je napisana izključno z namenom opisovanja in poročanja je zanimiv pristop s katerim po mojem menju Gardner postavi določen standard raziskovanja. Posebej je dragocen zato, ker v besedilu pokaže, da je mogoče s pravilnim pristopom tudi Biblijo in Talmud uporabljati kot natančen zgodovinski vir, ki ga lahko enakovredno umestimo med druge zgodovinske zapise in arheološka odkritja, zato je njegova metoda posebej učinkovita in uporabna.

Tudi Loewenberg uporablja podobno metodo, a navaja manj podatkov o institucijah, ki jih judovstvo znotraj biblične in antične kulture razvije za odgovor na revščino. Posebej ga odlikuje opozorilo, da se je skoraj vsa zunanja podoba judovskega darovanja glede na biblične zahteve v prvem stoletju spremenila, temelj pa ostaja isti.

Oba avtorja zelo natančno ugotovita, da je judovstvo tekom prvih stoletjih po Kristusu razvilo množico predpisov in načinov, kako odgovoriti na revščino in ločita med samo institucijo ter ozadjem, ki je v pomenih pojmov, kot je pravičnost, ljubezen, enakost, izpolnitev zapovedi. Ta dvojni fokus je po mojem mnenju najboljša točka njunih raziskav. To isto metodo bi lahko uporabila tudi v nekaterih omembah krščanske dobrodelnosti, saj po mojem mnenju napačno ocenjujeta, da je bila v krščanstvu dobrodelnost v funkciji utrjevanja oblasti klerikov, ki so bili nadzorniki dobrodelnosti, kar sicer trdita tudi o zadnjem delu judovske dobrodelnosti tega pod amoraim.

Medtem, ko raziskovalci grško rimske kulture opažajo, da rimljani in grki niso uspeli oblikovati nekega sistemskega pristopa dobrodelnosti, kar lahko izhaja tudi in antičnih filozofskih predpostavk, pa je mogoče v judovski dobrodelnosti spremljati ravno nasproten pojav, ki je v izjemni organiziranosti. Kakor pravi Neusner v svoji razpravi, da Talmud posreduje zanesljive podatke o tem, kako je kultura oblikovala družbo, tako je tudi judovstvo v dobrodelnosti našlo enega svojih dodobra izdelanih sistemov v katerem je izrazilo svojo (religiozno) vsebino na konkreten način. Razumevanje človeka dobi na področju dobrodelnosti namreč konkretne institucionalne oblike, s katerimi poskuša po svoji razvejanosti in stopnji zaobseči vse težave revščine, ki jih lahko naslovijo. Medtem v rimsko – grški kulturi zasledimo neke institucije, ki le posredno naslavljajo problem revščine a le kot del celote družbe. Krščanstvo ponudi tretji model, ki pa ne stavi tako na institucije ampak na moč skupnosti. Ta kot celota vrši vlogo posameznih institucionalnih rešitev. Vsekakor bi lahko na tem mestu opozorili tudi razlike, ki se pojavijo v različnih obdobjih krščanske dobrodelnosti a zavedamo se, da da je vsak družbeni sistem živ in se dinamično spreminja.

Nadzornik dobrodelnosti je eden ključnih elementov judovske dobrodelnosti, tesno vpet v antično družbo. Njegova vloga je poosebljanje tega, kar naj bi pomenila judovska dobrodelnost. Na tej točki lahko prepoznamo naslednjo značilnost razumevanja sveta. Oseba, ki je nosilec dobrodelnosti je tudi v krščanstvu osrednja a medtem, ko je v judovstvu najprej sistem, potem pa ideja se zdi, da je bistvo krščanske dobrodelnosti najprej oseba iz katere nastane sistem. To pa lahko rodi nove rešitve, pa tudi medsebojna nerazumevanja v presojanju enega in drugega sistema. Vsekakor lahko rečemo, da je judovstvo (kot prvo) oblikovalo sistem, ki je na celovit način oblikovalo institucije skrbi za uboge.

Seznam kratic (razlage talmudskih imen povzemam po http://www.sefaria.org):

Tanhuma Behar – Midraš Tanhiuma Behar je midraš pozamezne knjige Tore,strukturiran je v obliki pridig na začetne vrstice vsakega odstavka v Tori. Ime nosi po talmudskem modrecu rabinu Tanhiuma, ki se v besedilu pojavlja na posebnih mestih in je tudi imenovan “Tanhiuma Yelammedenu” zaradi prevlade pravnih odlomkov, ki se začnejo z besedami “yelammedenu rabeinu” (uči nas, naš rabin). Datiranje in zgodovina oblikovanja Tanhiume so stvar preučevanja.

Yalkut Shimoni, Behar YalqutI Shim‘oni – je midraš Tanake, ki je bila sestavljena med 11 in 14 stoletjem. Avtor je zbral različne interpretacije svetopisemskih odlomkov starejših midrašev in jih uredil glede na dele Biblije na katere se nanašajo. Delo je razdeljeno na sekcije katerih prvi del je komentar Tore.

Pe’ah – je drugi traktat v Seder Zeraim in prvi v vrsti, ki izrecno omenja zapovedi kmetijstva, ki je glavna tema tega dela. Prva štiri poglavja razpravljajo o mitzvah pe’ah oz. puščanju pridelka ob robovih polja, kar je namenjeno revnim in temelji na 3 Mz 19,9 in 23,22. Preostala štiri poglavja druge kmetijske darove za revne kot so dolžnost pustiti klase pšenice, ki padejo med žetvijo in požeto pšenico, ki je bila pozabljena med žetvijo.

TB Baba Batra – je tretja od treh traktatov v Talmudu v redu Nezikin; ukvarja se z človekovo odgovornostjo in pravicami kot lastnika stvari.

TB Sanhedrin – eden izmed desetih talmudskih traktatov sederja Nezikin. Je traktat, ki obravnava temelje prava.

Genesis Rabba – (Bereshit Rabba) je midraš iz talmudske dobe, ki razlaga 1 Mojzesovo knjigo. Zavzema večino knjige (razen rodoslovja in podobnih odlomkov) in je komentar, ki razlaga vrstico po vrstico ali celo besedo po besedo. Napisan je v hebrejščini in je včasih pomešan z aramejskimi in grškimi besedami. Njegov stil je preprost in jasen.

Pr. Kr – obdobje pred Kristusom.

Po Kr – obdobje po Kristusu.

Reference:

Baker, C. M. 2003. Rebuilding the house of Israel: architectures of gender in Jewish antiquity. Stanford, CA, Stanford University Press.

Časni, D. 2021. God’s own covenant as the foundation of Judaism and Christianity from the perspective of Joseph Ratzinger = Božja lastna zaveza kot temelj judovstva in krščanstva z vidika Josepha Ratzingerja. Edinost in Dialog. 63-76.

De Vaux, R. 2022. …..

Gardner, G. 2015. The origins of organized charity in rabbinic Judaism. Cambridge University Press.

Hamel, G. H. 1990. Poverty and charity in Roman Palestine, first three centuries C.E. Berkeley: University of California Press.

Jelinčič Boeta, K. 2009. Judje na Slovenskem v srednjem veku: [Judje na Koroškem, Štajerskem, Kranjskem, Goriškem, v Trstu in Istri v srednjem veku do izgonov v letih 1496-1515]. Ljubljana: Slovenska matica.

Jelinčič Boeta, K. 2009. Judje na Slovenskem. Mohorjeva: Celovec.

Kalmin, R. 1992. “Changing Amoraic Attitudes Toward the Authority and Statements of Rav and Shmuel: A Study of the Talmud as a Historical Source.” Hebrew Union College Annual 63. 83–106.

Krašovec, J. 1998. Pravičnost v Svetem pismu in evropski kulturi. Celje, Mohorjeva družba.

Loewenberg, F. M. 2001. From charity to social justice: the emergence of communal institutions for the support of the poor in ancient Judaism. New Brunswick; London, Transaction Publishers.

Mollat, M., & Goldhammer, A. 1986. The poor in the middle ages: an essay in the social history. New Haven, Yale University press.

Neusner, J. 2008. From History to Hermeneutics: The Talmud as a Historical Source, Review of Rabbinic Judaism11(2), 200-227.

Przybylski, B. 1980. Righteousness in Matthew and his world of thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Schwartz, S. 2009. Imperialism and Jewish Society 200 B.C.E. to 640 C.E. Princeton. Princeton University Press.

Seccombe, D. 1978. “Was there organized charity in Jerusalem before the Christians?” The Journal of Theological Studies. 29 (1): 140-143.

Skralovnik, Samo, & Matjaž, Maksimilijan. 2017. Izziv revščine v nekaterih mezopotamskih zakonikih in Svetem pismu. Studia Historica Slovenica. 19-46.

Vaux, R. D., Okorn, S., Jeseničnik, T., Preložnik, A., Skralovnik, S., & Peklaj, M. 2022. Stari Izrael: življenje in družbena ureditev. Ljubljana, Družina.

Whittaker, C. R. 1999. Land, city, and trade in the Roman Empire. Aldershot, Hants, England, Ashgate.


[1] Conjunctual poverty. Ta izraz uporablja Gardner, da z njim nakaže stanje ljudi, ki so bili rojeni kot bogati, pa so nenadno padli v revščino.

[2] Morda je ravno to točka, ki najbolj postavi pod vprašaj enostavnost procesa dobrodelnosti.

[3] Avtorja uporabljata vsak svoj način transliteracije. Da bi poenotil navajanje v članku sem se naslonil na najcelovitejšo raziskavo o pravičnosti v Svetem pismu dr. Jožeta Krašovca, ki raziskuje pravičnost iz korena dq. Slovenski avtorji uporabljajo različne transliteracije. Ostale izraze, ki se pojavijo le enkrat sem pustil v obliki, ki jo navajata avtorja.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s